Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz świadczenia w jego ramach usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
2. Klient może nawiązać kontakt z Sprzedawcą:
1. pisemnie, wysyłając wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy,
2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: jacek@rservice.com.pl
3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 501-299-766,

3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.
5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
6. Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym są wykorzystywane pliki cookies, szczegółowe zasady w tym zakresie określa odrębny dokument (dalej jako: ,,Polityka Cookies”) dostępna na stronach internetowych Sklepu.
7. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;
5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
6. Koszyk zakupów - informacje na temat Produktów wybranych przez Klienta mających być przedmiotem Zamówienia;
7. Newsletter – Usługa świadczona na rzecz Klienta poprzez przesyłanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej zamówionej informacji handlowej;
8. Opinia – wypowiedź Klienta odnosząca się do Produktu, Usługi lub wykonania Umowy;
9. Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
10. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
11. Regulamin – niniejszy dokument;
12. Sklep internetowy - system informatyczny wykorzystywany przez Sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, za pomocą którego prezentuje Produkty i Usługi w sieci Internet oraz przyjmuje Zamówienia, funkcjonujący w domenie  rozrusznik.org.
13. Sprzedawca – F.U Forma- T 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 12), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 584-095-50-92.
14. Umowa/Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
15. Usługa – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. dostęp do Internetu,
2. aplikacja do obsługi poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji z włączoną obsługą Javascript oraz plików Cookies,
4. program do odczytywania i zapisywania plików formatu PDF.
2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego, postanowień Regulaminu oraz w sposób mający na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, w tym rozpowszechniania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

III. USŁUGI


1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego są bezpłatne.
2. Każdy z Klientów ma możliwość przeglądania stron internetowych Sklepu oraz prezentowanych w nim Produktów i Usług, jak również składania Zamówień, a ponadto korzystania z następujących Usług:
1. utrzymanie Konta w Sklepie internetowym,
2. przechowywanie w Sklepie internetowym Koszyka zakupów,
3. Newslettera,
4. zamieszczanie i udostępnianie Opinii.
3. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym.
4. W celu przesyłania Newslettera należy przekazać Sprzedawcy prawidłowy adres poczty elektronicznej.
5. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez Klienta lub skorzystania z opcji systemowych pozwalających usunięcie z listy subskrybentów Newslettera lub usunięcie Konta. W przypadku świadczenia Usługi Opinii, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania.
6. Usługa Koszyka zakupów dostępna jest dla Klientów posiadających aktywne Konto w Sklepie internetowym. Usługa Koszyka zakupów jest świadczona przez czas określony, do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia na Produktu zapisane w Koszyku lub usunięcia Produktów z Koszyka.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY


1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i/lub posiadanie Konta.
3. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi ofertę i wiąże Klienta od momentu potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia do upływu terminu zapłaty w nim określonego.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia określa jego przedmiot.
5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
6. Klientowi, który złożył Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Sprzedawca niezwłocznie potwierdza treść przyszłej Umowy przesyłając na podany adres e-mail wiadomość zawierającą co najmniej informacje o: punkt 6 i 7 dotyczy tylko sytuacji, gdy sklep oferuje sprzedaż poprzez mail lub telefon
1. nazwie i adresie Klienta,
2. nazwie i cenie Produkt,
3. ilości danego Produktu,
4. sposobie i terminie płatności,
5. sposobie, terminie i kosztach dostawy,
6. treści Regulaminu.
7. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 6 stanowi ofertę którą Sprzedawca jest związany przez dwa dni robocze od otrzymania jej przez Klienta. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Klient prześle Sprzedawcy informację o akceptacji treści proponowanej Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą z chwilą otrzymania wiadomości przez Sprzedawcę.
8. Po zawarciu Umowy a przed jej wykonaniem Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail wiadomość stanowiące potwierdzenie Zamówienia, wskazujące co najmniej:
1. strony Umowy,
2. nazwę, cenę i ilość Zamówionego Produktu lub Produktów,
3. sposób i termin płatności,
4. sposób, termin i koszt dostawy,
5. łączną cenę do zapłaty,
6. istnienie i treść gwarancji na Produkt lub Produkty oraz
7. Regulamin wraz z załącznikami.

V. DOSTAWA


1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów objętych Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. W przypadku istnienia ograniczeń dotyczących dostarczania, Sprzedawca przekazuje w jasny i czytelny sposób informację o takich ograniczeniach na stronach Sklepu internetowego.
3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia a także o wysokości opłat za dostawę Produktów.
5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływa w Dniu przekazania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem.
6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród wskazanych, zgodnie z pkt. 5 powyżej.

7. Klient otrzymuje wraz z Produktem paragon lub fakturę – zgodnie z wyborem, dokonywanym w trakcie składania Zamówienia.


VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI


1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego, ceny Produktów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:
1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
3. płatność gotówką za pobraniem.
3. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami, wskazanymi w Sklepie internetowym, w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia, chyba że wybrano płatność przy odbiorze.

VII. ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 Zwrot towaru w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.)
Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
· Zgodnie z w/w ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2.świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
· Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
· W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

VIII. REKLAMACJE I GWARANCJE

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez sprzedawcę, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
· Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne; jednakże w celu jej identyfikacji w wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego.
· Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
· Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.
· Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
1.Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu
2.W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
3.Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
Zwracany towar lub reklamowany towar należy przesłać na adres:

F.U Forma-T  ul.Hutnicza 12  81-061 Gdynia

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.rozrusznik.org  są przetwarzane przez Sprzedawcę.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy
b)jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.rozrusznik.org
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.rozrusznik.org  w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.rozrusznik.org
2. Regulamin Sklepu Internetowego www.rozrusznik.org  nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl